รวมแบบทดสอบประเมินความรู้แบบฝึกหัดนับคลื่นหุ้น ประเมินความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี Elliott Wave
แบบทดสอบประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคกราฟและทฤษฎี Elliott Wave ในระดับพื้นฐาน แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบทดสอบที่ได้รวบรวมคำถามพื้นฐานที่สำคัญของทฤษฎี Elliott Wave ซึ่งเป็นคำถามและเป็นปัญหาที่สามารถพบเจอได้จริงในทางปฏิบัติ ดังนั้นผู้ทำแบบทดสอบควรมีความเข้าใจในเนื้อหาของทฤษฎีอย่างแท้จริง เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง

" ผู้ทำแบบทดสอบควรได้คะแนนประเมินมากกว่า 80 % หรือ 20 คะแนนขึ้นไป " 

จะถือว่ามีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี Elliott Wave ในระดับพื้นฐานที่ดี หากได้คะแนนประเมินต่ำกว่า 80% แนะนำให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองก่อนเข้ามาลงทุน


แบบทดสอบจะมีการ Update ใหม่เป็นระยะทั้งในส่วนของแบบทดสอบ Basic และแบบทดสอบ Advance (อัตนัย และปรนัย) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ท่านได้ประเมินความรู้ ของตนเอง และสามารถวางแผนศึกษาต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้

หากพร้อมแล้วแนะนำศึกษาคำชี้แจงให้เข้าใจเสียก่อนและเริ่มทำแบบทดสอบได้

-โต่งเต่ง-

หมายเหตุ : สามารถศึกษา ทฤษฎี Elliott Wave เพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ สอน Elliott Wave ในเมนูบาร์บนเว็บไซต์นี้แบบฝึกหัดนับคลื่นหุ้น Basic ชุดที่ 1
แบบฝึกหัดนับคลื่นหุ้น Basic ชุดที่ 2แบบฝึกหัดนับคลื่นหุ้น Basic ชุดที่ 3 แบบฝึกหัดนับคลื่นหุ้น Basic ชุดที่ 4 Update 1/11/60

หมายเหตุ : ต้อง Login เข้า Gmail ถึงจะทำแบบทดสอบชุดนี้ได้


X